Статистичні задачі та аналіз в технологіях
Мисюра Тарас Григорович

Статистичні задачі та аналіз в технологіях

Метою викладання навчальної дисципліни  є усвідомлення і засвоєння теоретичних та практичних основ статистично-імовірносних методів організації та реалізації експериментів, методів обробки та аналізу отриманих експериментальних даних з метою подальшого складання математико-статистичної моделі дослідженого технологічного процесу (об’єкту) та його оптимізації.

Основними завданнями вивчення дисципліни  є вміння магістранта організувати експеримент: передбачати методи і засоби управління, контролю та реєстрації параметрів ОХТ, планувати багатофакторний активний експеримент або його репліки, виконувати кореляційний, дисперсійний та регресійний аналізи дослідних даних з метою отримання математико-статистичні моделі ОХТ у формі поліному.

Інновації  в технології харчових добавок та косметичних засобів
Подобій Олена ВалеріївнаРоманова Олеся Олександрівна

Інновації в технології харчових добавок та косметичних засобів

Метою викладання навчальної дисципліни   є одержання студентом знань, потрібних для успішної виробничої, практичної та науково-дослідної діяльності на підприємствах  та у науково-дослідних закладах  у напрямі  оволодіння методами розроблення нових та вдосконалення існуючих технологічних процесів з використанням перспективних технологій.

Основні завдання курсу - поглиблення знань і практичних умінь з питань розширення асортименту продуктів, особливостей забезпечення харчовими інгредієнтами, що дозволить майбутньому фахівцеві кваліфіковано організовувати та вести процес виробництва.

Інтелектуальна та промислова власність
Прибильський Віталій Леонідович

Інтелектуальна та промислова власність

Метою навчальної дисципліни є опанування студентами  знаннями, які дозволять їм сформувати цілісне сприйняття поняття "інтелектуальна власність" та патентної форми охорони промислової власності, підготовка студента до майбутньої інженерно-технологічної, організаційної, науково-дослідної та педагогічної діяльності.