Метою викладання навчальної дисципліни «Управління проектами» є формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок з методології управління проектами в усіх сферах діяльності, а також опанування відповідного інструментарію для успішного управління проектами різних типів та видів.   Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління проектами» є: засвоїти основні теоретичні, методичні та організаційні основи проектного менеджменту; оволодіти методами управління проектами на всіх фазах життєвого циклу проекту; ознайомитися з особливостями, принципами та задачами проектного менеджменту; ознайомитися з можливостями програмних засобів управління проектами; отримати практичні навички організації, планування, контролю та регулювання процесів управління проектами.

Предмет навчальної дисципліни - фінансові потоки, взаємодія фінансових, матеріальних і інформаційних потоків, оцінка фінансової стійкості логістичних систем.

Мета дисципліни - формування  системних знань і розуміння місця і значення фінансових потоків в логістичних системах, концептуальних основ управління ними та набуття навичок виявлення й оцінки впливу взаємодії матеріальних, фінансових, інформаційних потоків на ефективність функціонування логістичних систем.

Завдання навчальної дисципліни: забезпечення теоретичних знань з управління фінансовими потоками в логістичних системах; формування навичок з управління доходами, загальними та логістичними витратами підприємства; здобуття знань щодо інструментів та методів управління оборотними активами та інвестиційною діяльністю в логістичних системах; набуття знань щодо вибору і використання методів оцінки ефективності функціонування логістичних систем.

Метою викладання дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні»  є формування у майбутніх менеджерів знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації.