Процеси і апарати харчових виробництв

Процеси і апарати харчових виробництв

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв» є основні технологічні процеси і апарати харчових технологій. Дисципліна базується на основних положеннях вищої математики, фізики, фізичної хімії, теплотехніки та ін. і є базою для вивчення технологій і обладнання окремих галузей харчового виробництва.

Метою навчальної дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв» є завершити загально-інженерну підготовку студента, ознайомити його з основними технологічними процесами, забезпечити  опанування студентами методики розрахунку апаратів, принципами моделювання і оптимізації.

Завдання навчальної дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв» навчити студентів застосуванню основних положень дисципліни: основ гідравліки; основ теорії загальних технологічних процесів, створених в результаті фундаментальних законів природи, основ розрахунку процесів і апаратів; шляхам інтенсифікації технологічних процесів та їх оптимального застосування з врахуванням екологічних обмежень.

Українська мова як іноземна I-ІІ курс
Приблуда Людмила Михайлівна

Українська мова як іноземна I-ІІ курс

 Мета курсу - оволодіння сучасною українською літературною мовою. Особлива увага приділяється  оволодінню знань з деяких дисциплін, які вивчаються на першому курсі, формуванню у студентів всіх видів мовленнєвої діяльності. У процесі навчання повинно бути сформовано вміння читати (вголос або про себе) наукових, публіцистичних, художніх текстів, передавати як основний зміст, так і деталі текстів в усній або писемній формі, використовуючи складні граматичні та синтаксичні форми, фразеологічні або лексичні звороти.

Завдання – виховувати інтерес до історії та економіки України, повагу до українського народу, його духовної культури; підвищити загальну мовну культуру, покращити грамотність тих, хто вивчає українську мову,  сформувати в них базовий рівень володіння професійною мовою для засвоєння матеріалу галузевих дисциплін, а також навчити їх основ наукової роботи та ведення ділової документації.