Метою викладання навчальної дисципліни “Механізація НРТС робіт” є узагальнення базових загально-технічних знань і вивчення основних принципів і методик розрахунку, проектування і конструювання пристроїв і обладнання механізації НРТС робіт для прикладного вирішення конкретних задач по створенню нового ефективного і модернізації існуючого обладнання.

Метою навчальної дисципліни “Інформаційні процеси в інженерії” є набуття студентом

умінь і навичок роботи в автоматизованих системах проектування, що
відповідають рівню, практично достатньому для розробки основних видів
інженерної графічної документації; ознайомлення з основними напрямками
автоматизації проектно-конструкторських робіт.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Інформаційні процеси в інженерії” є
ознайомлення студентів зі структурою, апаратним та програмним
забезпеченням систем автоматизованого проектування; набуття ними навичок використання систем автоматизованого проектування для виконання проектно-конструкторських робіт.

 

Структура курсу:

Тема 1. Інформаційні процеси в інженерії (теоретична частина);

Лабораторна робота №1 (практичне виконання завдання), виконану роботу надіслати на перевірку;

 

Тема 2. Стадії проектування (теоретична частина);

Лабораторна робота №2 (практичне виконання завдання), виконану роботу надіслати на перевірку;

 

Тема 3. Принципи побудови систем автоматизованого проектування (теоретична частина);

Лабораторна робота №3 (практичне виконання завдання), виконану роботу надіслати на перевірку.

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Бочков  А.Л .  Трехмерное   моделирование. Практическое  руководство / А.Л. Бочков. – СПб.:  СПбГУ  ИТМО, 2007.

2. Вербовой Л.В. Работа в Autodesk Inventor / Л.В. Вербовой. – М.: Горячая линия, 2004. – 496 с.

3. Ганин Н.Б.  Трехмерное проектирование в КОМПАС-3D / Н.Б. Ганин. – М: ДМК-Пресс, 2012. – 784 с.

4. Ганин Н.Б.  Проектирование и прочностной расчет в системе KOMПAC-3D / Н.Б. Ганин. – М:  ДМК-Пресс, 2001. – 320 с.

5. Банах Д.Т. Autodesk Inventor. Полное руководство. Перевод с англ. / Дэниэл Т. Банах, Трэвис Джонс. – М.: Издательство «ЛОРИ», 2004. – 448 с.

6. Ли К. Основы САПР (CAD/CAE/CAM) / К.Ли. – СПб.: Питер, 2004. – 560 с.

Допоміжна

1. Потемкин  А. Е.  Трехмерное    твердотельное   моделирование  в системе  КОМПАС–3D / А.Е. Потемкин. – СПб.:  БХВ – Петербург, 2004. – 268 с.

2. Романычева Э.Т. Инженерная и компьютерная графика / Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., Шандурина Г.Ф. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 592 с.

3. Рон К. Autodesk Inventor / Рон К., Чен С. – М.: ЛОРИ, 2002. – 568 с.

4. Рубина Н. Ю. Autodesk Inventor. Практический курс / Н.Ю. Рубина. – М.: КП, 2004. – 256 с.

 

12. Інформаційні ресурси

1. http://ascon.ru – сайт фірми «Аскон» – розробника програмного продукту Компас–3D.

2. http://kompas.ru  – сайт програмного продукту  Компас–3D.

3. http://sapr.ru – інформаційний тематичний сайт.