Предметом вивчення навчальної дисципліни є принцип дії засобів автоматичного контролю технологічних параметрів, принципи побудови схем автоматизації, методи аналізу та синтезу систем автоматичного регулювання та  керування, а саме:

елементна база технічних засобів автоматизації та мікропроцесорної техніки, загальна характеристика вимірювальних та керувальних приладів, їх  різновиди за призначенням, забезпечуваною точністю, вимірювальними параметрами; склад автоматичних систем регулювання, сигналізації та блокування, методи регулювання, поняття про комп’ютерно-інтегровані автоматичні системи; порядок та послідовність розроблення схем автоматизації принципових (функціональних), типові схеми автоматизації та умовності їх стандартного зображення при оформленні.

Метою викладання дисципліни «Автоматизація виробничих процесів» є формування у студентів знань про принципи роботи та застосування сучасних вимірювальних та регулювальних приладів, (серед інших і мікропроцесорних контролерів), які складають технічні засоби  автоматизації, щоб забезпечити навички та вміння, необхідні інженерам-механікам харчових підприємств для участі у впровадженні та експлуатації обладнання, що містить різнорідні системи автоматичного керування, контрольно-вимірювальну апаратуру та мікропроцесорну техніку.

Мета дисципліни  – є засвоєння принципів та методів моделювання тепло-  масообмінних процесів і систем керування, вивчення програмних та технічних засобів для моделювання  систем керування, методів побудови систем моделювання  систем керування.

Завдання дисципліни. У результаті вивчення дисципліни «Моделювання тепло-  масообмінних процесів » студент повинен одержати:

компетенції першого рівня (студент повинен знати): загальні принципи моделювання тепло-  масообмінних процесів; методи побудови аналітичних моделей тепло-  масообмінних процесів; методи розробки математичних експериментальних моделей тепло-  масообмінних процесів; методи імітаційного моделювання тепло-  масообмінних процесів; особливості використання математичних моделей тепло-  масообмінних процесів в системах керування різного призначення.

 компетенції другого рівня (студент повинен уміти): застосовувати методи моделювання та ідентифікації в системах керування масо-         теплообмінними процесами; сформулювати вимоги до систем моделювання тепло-  масообмінних процесів; здійснювати постановку задачі моделювання тепло-  масообмінних процесів; використовувати математичні моделі типових технологічних процесів при синтезі складних за структурою, включаючи ієрархічні структури, математичних моделей тепло-  масообмінних процесів; проводити комп’ютерний експеримент з метою встановлення необхідних структур та параметрів математичних моделей тепло-  масообмінних процесів для їх використання в задачах автоматизації; здійснювати аналіз та інтерпретацію результатів імітаційного моделювання для ефективного їх використання в системах керування тепло-  масообмінними процесами; вибирати необхідні програми та технічні засоби для моделювання тепло-  масообмінних процесів.

компетенції третього рівня (студент повинен мати навички): використання методів моделювання тепло-  масообмінних процесів для синтезу систем автоматизації технологічних комплексів харчових виробництв;  розробки математичних моделей складних технологічних процесів  на основі моделей  типових тепло-  масообмінних процесів; проводити оцінку ефективності моделювання тепло-  масообмінних процесів і їх реалізації  в промислових системах керування технологічними комплексами харчових виробництв; удосконалення та модернізації математичних моделей тепло-  масообмінних процесів при розширенні функціональних можливостей систем керування технологічними комплексами; проектування систем керування тепло-  масообмінними процесами з використанням математичних моделей.