Предметом вивчення навчальної дисципліни є принцип дії засобів автоматичного контролю технологічних параметрів, принципи побудови схем автоматизації, методи аналізу та синтезу систем автоматичного регулювання та  керування, а саме:

елементна база технічних засобів автоматизації та мікропроцесорної техніки, загальна характеристика вимірювальних та керувальних приладів, їх  різновиди за призначенням, забезпечуваною точністю, вимірювальними параметрами; склад автоматичних систем регулювання, сигналізації та блокування, методи регулювання, поняття про комп’ютерно-інтегровані автоматичні системи; порядок та послідовність розроблення схем автоматизації принципових (функціональних), типові схеми автоматизації та умовності їх стандартного зображення при оформленні.

Метою викладання дисципліни «Автоматизація виробничих процесів» є формування у студентів знань про принципи роботи та застосування сучасних вимірювальних та регулювальних приладів, (серед інших і мікропроцесорних контролерів), які складають технічні засоби  автоматизації, щоб забезпечити навички та вміння, необхідні інженерам-механікам харчових підприємств для участі у впровадженні та експлуатації обладнання, що містить різнорідні системи автоматичного керування, контрольно-вимірювальну апаратуру та мікропроцесорну техніку.

Предметом дисципліни  є загальні принципи та методи побудови мікропроцесорів, їх архітектури, принципи та методи побудови мікропроцесорних систем та мікропроцесорних контролерів для керування технологічними процесами в харчовій промисловості, методи і способи надання та опрацювання інформації в мікропроцесорній техніці,  основи алгебри логіки та систем числення, структурні елементи мікропроцесора К1816ВЕ51 та формати надання чисел у ньому, основи символьної мови програмування мікропроцесора К1816ВЕ51, основи побудови інтегрованих автоматизованих систем управління обліку енергоресурсів та лічильників з використанням мікропроцесора К1816ВЕ51.

Метою  дисципліни є засвоєння основ мікропроцесорної техніки, засвоєння принципів та методів побудови мікропроцесорних систем управління нескладними технологічними процесами, основ програмування мікропроцесорних систем на мові асемблер, основ побудови інтегрованих автоматизованих систем управління обліку енергоресурсів та лічильників з використанням мікропроцесора К1816ВЕ51.

Мета дисципліни  – є засвоєння принципів та методів моделювання тепло-  масообмінних процесів і систем керування, вивчення програмних та технічних засобів для моделювання  систем керування, методів побудови систем моделювання  систем керування.

Завдання дисципліни. У результаті вивчення дисципліни «Моделювання тепло-  масообмінних процесів » студент повинен одержати:

компетенції першого рівня (студент повинен знати): загальні принципи моделювання тепло-  масообмінних процесів; методи побудови аналітичних моделей тепло-  масообмінних процесів; методи розробки математичних експериментальних моделей тепло-  масообмінних процесів; методи імітаційного моделювання тепло-  масообмінних процесів; особливості використання математичних моделей тепло-  масообмінних процесів в системах керування різного призначення.

 компетенції другого рівня (студент повинен уміти): застосовувати методи моделювання та ідентифікації в системах керування масо-         теплообмінними процесами; сформулювати вимоги до систем моделювання тепло-  масообмінних процесів; здійснювати постановку задачі моделювання тепло-  масообмінних процесів; використовувати математичні моделі типових технологічних процесів при синтезі складних за структурою, включаючи ієрархічні структури, математичних моделей тепло-  масообмінних процесів; проводити комп’ютерний експеримент з метою встановлення необхідних структур та параметрів математичних моделей тепло-  масообмінних процесів для їх використання в задачах автоматизації; здійснювати аналіз та інтерпретацію результатів імітаційного моделювання для ефективного їх використання в системах керування тепло-  масообмінними процесами; вибирати необхідні програми та технічні засоби для моделювання тепло-  масообмінних процесів.

компетенції третього рівня (студент повинен мати навички): використання методів моделювання тепло-  масообмінних процесів для синтезу систем автоматизації технологічних комплексів харчових виробництв;  розробки математичних моделей складних технологічних процесів  на основі моделей  типових тепло-  масообмінних процесів; проводити оцінку ефективності моделювання тепло-  масообмінних процесів і їх реалізації  в промислових системах керування технологічними комплексами харчових виробництв; удосконалення та модернізації математичних моделей тепло-  масообмінних процесів при розширенні функціональних можливостей систем керування технологічними комплексами; проектування систем керування тепло-  масообмінними процесами з використанням математичних моделей.