Мета та завдання навчальної дисципліни: набуття базової хімічної підготовки для подльшого вивчення спецдисциплін у галузі теплоенергетики та енергомашинобудування. Сформувати у студентів науковий світогляд, розвиток у них теоретичного мислення та здатності аналізувати явища, формування умінь і навичок для застосування хімічних законів і процесів у майбутній діяльності, грамотне використання хімічних речовин.

         Основними завданнями вивчення дисципліни "Хімія" є формування у студентів наукового світогляду, засвоєння ними провідних ідей, понять і законів хімії та властивостей хімічних речовин, а також уміння вирішувати практичні питання цієї дисципліни з орієнтацією на профіль обраної спеціальності.

Метою викладання навчальної дисципліни «Хімія» є  формування знань, вмінь та навичок, необхідних для раціонального розвитку у студентів хімічного мислення, базової підготовки для подальшого засвоєння всіх хімічних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Хімія» є формування у студентів наукового світогляду, засвоєння ними провідних ідей, понять і законів хімії та властивостей неорганічних речовин, а також вміння вирішувати практичні питання цієї дисципліни з орієнтацією на профіль обраної спеціальності.

Метою викладання навчальної дисципліни «Хімія (органічна)» є отримання  студентами потрібних знань про склад, будову, властивості та закони хімічних перетворень органічних сполук, на основі яких будуть зрозумілі ті хімічні процеси, які повсякчас відбуваються на тому чи іншому хімічному або  харчовому виробництві та у довкіллі. Саме це формує творчу професійну діяльність майбутніх фахівців харчової промисловості.

 Завданням вивчення дисципліни «Хімія (органічна)» є надання  студентам такого рівня знань, який забезпечував би майбутньому фахівцеві можливість засвоєння наступних дисциплін професійного спрямування та кваліфікованого вирішення питань, пов'язаних з прогресом теоретичних досліджень, синтезом нових сполук і розширенням можливостей їх застосування, потребами  новітніх виробництв тощо. 

Пропустити Навігація

Мета та завдання навчальної дисципліни: набуття базової хімічної підготовки для подльшого вивчення спецдисциплін у галузі теплоенергетики та енергомашинобудування. Сформувати у студентів науковий світогляд, розвиток у них теоретичного мислення та здатності аналізувати явища, формування умінь і навичок для застосування хімічних законів і процесів у майбутній діяльності, грамотне використання хімічних речовин.

         Основними завданнями вивчення дисципліни "Хімія" є формування у студентів наукового світогляду, засвоєння ними провідних ідей, понять і законів хімії та властивостей хімічних речовин, а також уміння вирішувати практичні питання цієї дисципліни з орієнтацією на профіль обраної спеціальності.

Предметом дисципліни є вивчення законів протікання хімічних процесів у часі, законів хімічної рівноваги, будови атомів, молекул та речовин на молекулярному рівні та вивчення дисперсного стану речовини, поверхневих явищ в дисперсних системах, ролі цих явищ у визначенні фізико-хімічних властивостей колоїдних розчинів. Фізична та колоїдна хімія є базою для всіх технологічних дисциплін.

Мета дисципліни – навчити студентів розуміти основи фізико-хімічних процесів, що відбуваються при одержанні харчових продуктів в технології харчування, а також використовувати класичні та нові фізико-хімічні методи дослідження структури та властивостей речовин, основні положення хімії поверхневих явищ для характеристики технологічних процесів у харчовій промисловості.

Пропустити Навігація
Пропустити Календар