Метою викладання навчальної дисципліни «Перспективні напрями наукових досліджень в галузі» є формування у студента сукупності теоретичних знань та практичних навиків, необхідних для вибору перспективного напряму з урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки, а також методології проведення наукових досліджень під час виконання магістерської роботи.
Предметом вивчення дисципліни «Перспективні напрями наукових досліджень в галузі» є організаційно-правові засади наукових досліджень, основні методи проведення наукових досліджень, обробки та узагальнення з метою розроблення сучасних технологій підготовки та очищення питної води.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Перспективні напрями наукових досліджень в галузі» є формування системи знань, необхідних для:
- обґрунтування актуальності обраного напряму дослідження; - оцінки ефективності результатів науково-дослідної роботи; - вибору методів наукового дослідження відповідно до мети; - застосування математичних методів для оптимізації технологічних процесів, що досліджуються.

Предметом вивчення дисципліни «Перспективні напрями наукових досліджень в галузі» є організаційно-правові засади наукових досліджень, основні методи проведення наукових досліджень, обробки та узагальнення з метою розроблення сучасних технологій підготовки та очищення питної води.

Метою викладання навчальної дисципліни «Перспективні напрями наукових досліджень в галузі» є формування у студента сукупності теоретичних знань та практичних навиків, необхідних для вибору перспективного напряму з урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки, а також методології проведення наукових досліджень під час виконання магістерської роботи.

Метою навчальної дисципліни "Наукові основи сучасних технологій питної води, води для харчових виробництв та очищення стічних вод" є формування поглиблених знань законів та закономірностей перебігу процесів водопідготовки й очищення стічних вод у різних галузях економіки.

Завданням вивчення навчальної дисципліни  "Наукові основи сучасних технологій питної води, води для харчових виробництв та очищення стічних вод"  є формування знань та вмінь, які необхідні для виконання професійних завдань з використанням існуючих досягнень науки та техніки в області технології очищення природних  і стічних вод спеціальними способами.

Метою викладання начальної дисципліни «Теоретичні основи виробництва цукру» є набуття студентами знань, умінь про масообмінні процеси, що є основою проведення окремих технологічних процесів виробництва цукру з буряків, одержані студентами знання є базою для встановлення оптимальних параметрів проведення технологічних процесів та базою їх удосконалення. Це шлях до зменшення втрат сахарози у виробництві та до виробництва високоякісного білого цукру, що відповідає вимогам стандарту. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теоретичні основи виробництва цукру» є розкриття механізмів проходження технологічних процесів, хімічні та масообмінні процеси в складі технологічних процесів виробництва цукру з буряків, установлення лімітуючих етапів у швидкості технологічних процесів, кінетика лімітуючих етапів та технологічних процесів. При цьому виявляється взаємозв’язок  механізму проходження технологічних процесів з фундаментальними науками.
Основними завданнями вивчення начальної дисципліни «Теоретичні основи виробництва цукру» є: 
 – формування у студентів наукового підходу до питань взаємозв’язку між базовими та прикладними дисциплінами;
 – набуття студентами знань про механізми проходження та хімічні і масообмінні процеси окремих технологічних процесів та умінь використовувати знання в аналізі виробничих ситуацій та відповідно до якості сировини, що надходить у виробництво, змінювати параметри проведення окремих технологічних процесів.
       

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань з теоретичних основ одержання води з заданими якісними показниками залежно від вимог споживачів, засвоєння переваг та недоліків різних технологічних схем водопідготовки.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Технології водопідготовки на підприємствах харчової галузі" є навчити студентів основним положенням нормативної документації на воду для харчових виробництв, вибору способу, методу  та технологічного оформлення основних процесів водоочищення та водопідготовки, підбору методів дослідження інтерпритації результатів.

                 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань з теоретичних основ одержання питної води з заданими якісними показниками відповідно до вимог нормативних документів, засвоєння переваг та недоліків різних технологічних схем очищення води.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Технології води і водопідготовкиі" є ознайомити студентів з основними характеристиками водних ресурсів; положеннями  нормативної документації на питну воду;  способами та методами очищення води з різних джерел;  вимогами до створення технологічного оформлення основних процесів водоочищення та водопідготовки, підбору методів дослідження інтерпритації результатів.

Метою дисципліни «Технології харчових виробництв» (Технологія цукрового виробництва) є формування у студентів цілісного уявлення про сукупність процесів, які забезпечують задані властивості різних харчових продуктів; отримання студентами знань про технологію і техніку цукрової галузі харчової промисловості, принципи удосконалення технологій, ресурсо- та енергозбереження; набуття студентами практичних навичок, необхідних для майбутньої ефективної інженерно-технологічної, організаційної, науково-дослідної та педагогічної діяльності.

Предметом навчальної дисципліни є структура харчової промисловості України, напрями її розвитку; способи виготовлення харчових продуктів, технологічні схеми, технологічні режими; вимоги нормативних документів, фізико-хімічний склад, показники якості сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівпродуктів і товарних продуктів та методи їх визначення, закономірності перетворень їх складових у технологічних процесах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технології харчових виробництв» (Технологія цукрового виробництва) є надання фахівцеві знань, достатніх для розуміння сутності технологічних процесів виробництва цукру; обґрунтовування технологічних параметрів оброблення сировини та за необхідності їх раціонального корегування, вибору методів контролю якості сировини, напівпродуктів та готової продукції.

Метою дисципліни «Технології харчових виробництв» (Технологія цукрового виробництва) є формування у студентів цілісного уявлення про сукупність процесів, які забезпечують задані властивості різних харчових продуктів; отримання студентами знань про технологію і техніку цукрової галузі харчової промисловості, принципи удосконалення технологій, ресурсо- та енергозбереження; набуття студентами практичних навичок, необхідних для майбутньої ефективної інженерно-технологічної, організаційної, науково-дослідної та педагогічної діяльності.

Предметом навчальної дисципліни є структура харчової промисловості України, напрями її розвитку; способи виготовлення харчових продуктів, технологічні схеми, технологічні режими; вимоги нормативних документів, фізико-хімічний склад, показники якості сировини, основних і допоміжних матеріалів, напівпродуктів і товарних продуктів та методи їх визначення, закономірності перетворень їх складових у технологічних процесах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технології харчових виробництв» (Технологія цукрового виробництва) є надання фахівцеві знань, достатніх для розуміння сутності технологічних процесів виробництва цукру; обґрунтовування технологічних параметрів оброблення сировини та за необхідності їх раціонального корегування, вибору методів контролю якості сировини, напівпродуктів та готової продукції.