Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є практичне оволодіння студентами I курсів напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» іноземною мовою професійного спрямування, тобто формування і розвиток професійної іншомовної компетенції для використання іноземної мови в різних сферах професійної діяльності, а також оволодіння прийомами здобуття інформації із текстів за фахом і засобами її усного і письмового передавання у формі анотацій, рефератів, доповідей і повідомлень (презентації).

Основним завданням вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» є оволодіння різними видами мовленнєвої діяльності – читанням (оглядовим ,інформативним і глибинним) при роботі з літературою по спеціальності, говоріння і аудіювання в ситуаціях професійно – ділового та повсякденного спілкування з урахуванням соціокультурного та країнознавчого аспектів іноземної мови, а також оволодіння навичками письмового мовлення з фахової тематики.