Метою викладання навчальної дисципліни «Математика» є навчити студентів вирішувати практичні технологічні задачі; дати необхідні теоретичні знання, уміння, навички використання математичних моделей, методів обробки та аналізу інформації, керування технологічними процесами у подальшій практичній діяльності фахівців.

Метою викладання навчальної дисципліни «Хімія» є  формування знань, вмінь та навичок, необхідних для раціонального розвитку у студентів хімічного мислення, базової підготовки для подальшого засвоєння всіх хімічних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Хімія» є формування у студентів наукового світогляду, засвоєння ними провідних ідей, понять і законів хімії та властивостей неорганічних речовин, а також вміння вирішувати практичні питання цієї дисципліни з орієнтацією на профіль обраної спеціальності.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є базові поняття інформатики, що забезпечують  усвідомлення студентами: 1) комп’ютерної техніки, як системи технічних та програмних засобів для переробки інформації; 2) програмування, як складової частини процесу  алгоритмізації розв’язку прикладних задач з метою автоматизації обчислень (переробки інформації) за допомогою комп’ютерної техніки; 3) пакетів прикладних програм (додатків), як програмних засобів для забезпечення найпоширеніших потреб обробки інформації (текстові процесори, електронні таблиці, графічні редактори,  програми обслуговування служб Internet і т.д.).

 Метою викладання навчальної дисципліни “Інформаційні технології” є формування теоретичних знань в області прикладної інформатики та практичних навичок для самостійної підготовки програм і розв`язування на комп’ютері інженерних та наукових задач переважно обчислювального характеру з використанням сучасного програмного забезпечення та новітніх способів розрахунку складних технічних систем. Основними завданнями вивчення дисципліни “Інформаційні технології” є формування у студентів бази знань, умінь та навичок, необхідних  для кваліфікованого та ефективного  використання сучасних інформаційно-комунікаційних  технологій у навчально-пізнавальній діяльності та у повсякденному житті;  розвиток у студентів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби  різного призначення, цілеспрямовано шукати та систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;  формування у студентів  уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною  діяльністю в умовах інформаційного суспільства.