Предметом вивчення навчальної дисципліни є найбільш загальні закони взаємодії і руху матеріальних тіл; закономірності явищ навколишнього світу; фізичні процеси, будова і властивості матерії; наукові факти, фізичні теорії та поняття, фізичні величини та їх співвідношення. Навчальна дисципліна “Фізика” у вищому навчальному закладі базується на знаннях шкільного курсу фізики та математики та знаннях вищої математики.

Фізика є базовою дисципліною блоку фундаментальної підготовки інженерів технічних та технологічних напрямків. Маючи незаперечне значення у формуванні наукового світогляду майбутнього інженера, фізика необхідна для успішного оволодіння обраною спеціальністю. Фізика є теоретичною базою для вивчення курсу «Теоретична механіка», «Теорія перенесення маси, імпульсу та енергії», «Теплотехніка», «Холодильні установки», «Електротехніка», «Опір матеріалів», «Процеси і апарати харчових виробництв», «Загальна і неорганічна хімія», «Експертиза харчових продуктів», «Математична фізика» тощо.

     Основним завданням вивчення дисципліни "Інженерна та комп'ютерна" графіка” є навчити студентів застосуванню основних правил та положень інженерної графіки при зображенні на площині просторових форм, забезпечити опанування студентами прийомів геометричного та проекційного креслення, що становить теоретичну та практичну базу для подальшого вивчення загальноінженерних та спеціальних дисциплін за профілем спеціальності, опанувати виконання креслеників з допомогою комп'ютерної графіки.