Теорія ймовірностей та математична статистика вивчає моделі випадкових явищ реального світу та методи збирання , систематизації та обробки результатів спостережень.

"Фізична культура і спорт" як навчальна дисципліна є обов'язковою для всіх спеціальностей і має на меті зміцнення здоров'я, фізичного, інтелектуального і духовного вдосконалення студентів, формуванню їх загальної та професійної культури. 

Основною метою предмета «Фізична культура і спорт» є:

- формування у студентів стійкої мотивації щодо збереження здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки;
- гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей;
- використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” є формування необхідної комунікативної компетентності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” є набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержання новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної літератури рідною та іноземною мовами.

Предметом вивчення дисципліни є етапи розвитку, досягнення української культури та основні закономірності культурогенезу, історія світової та вітчизняної культурологічної думки. Мета дисципліни – формувати у студентів систему знань про загальнолюдські цінності та національні пріоритети, закономірності культурного процесу, українську культуру, як специфічний та унікальний феномен людства; розглядати культури в розвитку, єдності та суперечності різноманітних процесів і тенденцій, розкрити сутність і особливості української культури як складової європейського культурного простору, визначити внесок національних досягнень у світову загальнолюдську скарбницю. Завдання дисципліни полягає в оволодінні студентами знаннями з історії української культури, науковою методологією та основними термінами і поняттями на рівні відтворення та тлумачення, підготовці фахівців харчової промисловості як людей високої культури, добре обізнаних в історії та сучасних проблемах українського та світового культурного розвитку, вмінні застосовувати знання для визначення лінії особистої поведінки в умовах розмаїття культур.