Метою викладання навчальної дисципліни "Економіка підприємства" є вивчення, узагальнення та систематизація ключових понять прикладної економіки, визначення особливостей організації та ефективного функціонування підприємств, формування вмінь ефективного використання ресурсного потенціалу, забезпечення розширеного відтворення на основі інвестиційно-інноваційного розвитку, систематизація теоретичних та практичних знань з питань ефективного управління діяльністю підприємства. 

Метою викладання дисципліни “Зовнішня політика України”   є  розуміння актуальних проблем, пов’язаних з діяльністю України в системі міжнародних відносин, ознайомлення з концептуальною основою зовнішньої політики України та динамікою та перспективами співробітництва з державами світу та їх інтеграційними об'єднаннями. Основними завданнями вивчення дисципліни є: навчити студентів вільно орієнтуватися у питаннях теорії і практики зовнішньої політики; формування у студентів комплексного уявлення про сучасну зовнішню політику; розуміння сутності проблем та процесів сучасних міжнародних відносин; навчити студентів аналізувати зовнішню політику держави в контексті сучасних міжнародних відносин; ознайомити студентів з діяльністю України в роботі провідних міжнародних організацій, субрегіональних об`єднань та багатосторонніх інститутів.

Мета: формування знань про сучасний стан та функціонування освітніх систем.

Завдання: ознайомити студентів з сучасними світовими освітніми парадигмами та існуючими освітніми системами, обґрунтувати необхідність створення загальноєвропейського освітнього простору, визначити ступінь впливу стану організації освітнього процесу на якість знань.

"Фізична культура і спорт" як навчальна дисципліна є обов'язковою для всіх спеціальностей і має на меті зміцнення здоров'я, фізичного, інтелектуального і духовного вдосконалення студентів, формуванню їх загальної та професійної культури. 

Основною метою предмета «Фізична культура і спорт» є:

- формування у студентів стійкої мотивації щодо збереження здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки;
- гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей;
- використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” є формування необхідної комунікативної компетентності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” є набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержання новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної літератури рідною та іноземною мовами.