Мета: формування знань про сучасний стан та функціонування освітніх систем.

Завдання: ознайомити студентів з сучасними світовими освітніми парадигмами та існуючими освітніми системами, обґрунтувати необхідність створення загальноєвропейського освітнього простору, визначити ступінь впливу стану організації освітнього процесу на якість знань.

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” є формування необхідної комунікативної компетентності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” є набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержання новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної літератури рідною та іноземною мовами.