The aim of the course "Business Analysis" is to form students' special knowledge and practical skills of using data analysis methods and ways of working with information, making reasonable management decisions based on the results of analytical research.

Метою викладання навчальної дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Основними завдвннями вивчення дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" є набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленної професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; преклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної літератури рідною та іноземною мовамию

Предмет навчальної дисципліни - основні сучасні методи і технології транспортування та зберігання товарів і матеріалів, що базуються на концепції логістики.

Мета викладання навчальної дисципліни - формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії і практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та супутніми потоками в сучасних умовах.