Мета дисципліни - сформувати у студентів спеціальні знання та практичні навички використання методів аналізу даних та роботи з інформацією, прийняття обгрунтованих управлінських рішень на основі отриманих результатів аналітичних досліджень.

Метою викладання навчальної дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Основними завдвннями вивчення дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" є набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленної професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; преклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної літератури рідною та іноземною мовамию

Предмет навчальної дисципліни - основні сучасні методи і технології транспортування та зберігання товарів і матеріалів, що базуються на концепції логістики.

Мета викладання навчальної дисципліни - формування у майбутніх фахівців системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії і практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та супутніми потоками в сучасних умовах.

Метою викладання навчальної дисципліни «Гроші та кредит» є формування системи базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння студентами закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики й розвитку банківської справи. Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб оволодіти практикою використання грошово-кредитних інструментів, а також уміти оцінювати й аналізувати грошово-кредитну політику, що проводиться в країні.

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Гроші та кредит» є вивчення: сутності, функцій, концепцій і ролі грошей та кредиту в ринковій економіці; закономірностей та специфіки функціонування грошового ринку як теоретико-методологічної бази державної монетарної політики; практичних засад функціонування грошової системи; основ побудови банківської системи та організації операційної діяльності банків; закономірностей розвитку та функціонування валютного ринку.