Метою вивчення дисципліни «Економіка середнього та малого бізнесу зарубіжних держав» є розширення теоретичних знань в області малого та середнього бізнесу (МСБ), формування навичок аналізу статистичного матеріалу, вивчення практичних основ господарства малих та середніх підприємств в економіці.

Завданнями дисципліни є:

-         вивчення місця та ролі МСБ в економіці зарубіжних країн;

-         вивчення ролі МСБ у занятості населення;

-         визначення ключових потреб МСБ;

-         вивчення понятійного апарату в області державної підтримки МСБ;

-         вивчення сучасних форм та методів державної підтримки МСБ;

-         вивчення основних направлень, методів та інструментів державної підтримки малих та середніх підприємств;

-         вивчення потенціалу і перспектив розвитку МСБ в Україні та за кордоном.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         правові основи функціонування МСБ, особливості його державного регулювання;

-         теоретичні аспекти впливу МСБ на розвиток економіки країни, її промисловості та технологій;

-         основні інструменти підтримки розвитку МСБ.

вміти:

-         застосовувати на практиці теоретичні знання щодо організації ведення та розвитку МСБ.

Метою викладання курсу є надання студентам теоретичних та практичних знань про основні категорії, поняття, механізми, що забезпечують розвиток міжнародних фінансових ринків і формують підсистеми міжнародних фінансових відносин.

Завданнями курсу є:

визначення місця міжнародних фінансових ринків у світовій фінансовій системі;

узагальнення суті фінансових активів і фінансових інструментів, що діють на міжнародних фінансових ринках;

обгрунтування необхідності регулювання міжнародних фінансових ринків з урахуванням специфіки економічного  та соціального розвитку країн;

розкриття особливостей та відмінностей обігу різних видів цінних паперів на міжнародних фінансових ринках;

визначення суті  посередництва міжнароних фінансових ринків, його значення для забезпечення виконання ринками своїх функцій, обгрунтування понять, які формують інституційну інфраструктуру ринків;

дати оцінку фінансовим ризикам і методам управління ними на міжнародних фінансових ринках;

дослідження основних складових міжнародних фінансових ринків: грошового, валютного, кредитного та фондового; визначення їх операцій;

розкриття сутності та закономірностей формування портфеля цінних паперів.