Метою викладання навчальної дисципліни “Ділова іноземна мова ” є формування необхідної комунікативної компетентності у сферах ділового спілкування в усній і письмовій формах. Основними завданнями вивчення дисципліни “Ділова іноземна мова” є набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержання новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах загальноекономічної та фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного та фахового спрямування; реферування та анотування загальноекономічної та фахової літератури рідною та іноземною мовами.

Метою вивчення дисципліни «Міжнародні відносини» є вивчення студентами основних тенденцій і проблем сучасних міжнародних відносин, цілей і задач зовнішньої політики України. У рамках цього курсу розглядається зовнішня політика провідних країн світу у глобальному контексті, а також в рамках окремих регіональних підсистем в процесі створення нової системи міжнародних відносин.    

Завданнями дисципліни є:

- навчити студентів вільно орієнтуватися у питаннях теорії і практики міжнародних відносин;

- формування у студентів комплексного уявлення про сучасні міжнародні відносини;

- розуміння сутності проблем та процесів сучасних міжнародних відносин;

- навчити студентів аналізувати зовнішню політику держав в контексті сучасних міжнародних відносин;

- ознайомити студентів з діяльністю провідних міжнародних організацій, субрегіональних об`єднань та багатосторонніх інститутів;

- виробити у студентів розуміння ролі процесів глобалізації, регіоналізації та інтеграції в сучасних міжнародних відносинах.      

Метою вивчення дисципліни «Міжнародні організації» є засвоєння знань про роль та механізми функціонування міжнародних організацій. Завданнями дисципліни є:

-         вивчення історичних умов та причин створення міжнародних організацій,

-         вивчення еволюції форм, цілей, функцій, повноважень, норм і правил діяльності міжнародних організацій.

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для оцінки ситуації на міжнародних ринках, складання прогнозу їхнього розвитку, аналізу й прийняття рішень щодо виходу на світові ринки. Завданнями дисципліни є: вивчити основні види і класифікації ринків; визначити закономірності розвитку міжнародних ринків, їхні організаційні форми; виявити проблеми формування і розвитку ринків України та інших країн; навчитись аналізувати світові ринки, зборати та опрацьовувати відповідну інформацію.