Метою викладання навчальної дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Основними завдвннями вивчення дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" є набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленної професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; преклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; реферування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної літератури рідною та іноземною мовамию

Мета вивчення дисципліни «Міжнародна економіка» - це розвиток економічного мислення в сфері функціонування міжнародного кредитного, фінансового та торгового ринків, засвоєння законів та закономірностей розвитку світової економічної системи та економічних взаємозв’язків між країнами.

Мета дисципліни – вирішення комплексу навчальних задач, пов’язаних із теоретичним обґрунтуванням оподаткування і практикою функціонування податкових систем на основі світового досвіду, вивчення податків як складної сфери суспільної реальності, в якій переплетені численні причинно-наслідкові взаємодії ідей і реалій, теорії та практики, економіки і політики.  

Завдання курсу науково-пізнавального та професійного характеру полягають у реалізації на рівні світової фінансової науки та міжнародного досвіду оподаткування наступних навчальних задач:

         - розкрити природу податків, обумовлену економічними, соціальними і політичними факторами;

         - розглянути теоретичні інтерпретації дії економічних (ринкових) і демократичних (політичних) інститутів у сфері оподаткування;

         - з’ясувати фіскальні і не фіскальні функції податків;

         - вияснити структуру, сучасний стан, еволюцію податкових систем країн “Великої вісімки”;

"Фізична культура і спорт" як навчальна дисципліна є обов'язковою для всіх спеціальностей і має на меті зміцнення здоров'я, фізичного, інтелектуального і духовного вдосконалення студентів, формуванню їх загальної та професійної культури. 

Основною метою предмета «Фізична культура і спорт» є:

- формування у студентів стійкої мотивації щодо збереження здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки;
- гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей;
- використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.