Мета вивчення дисципліни «Брендинг» полягає у освоєнні теоретичних засад процесу формування бренду та здобутті студентами навиків розробки та оцінки бренду. В процесі вивчення курсу передбачено освоєння принципів та механізмів бренд-менеджменту.

Розглядаються теоретичні та методичні основи здійснення маркетингових досліджень. Визначаються питання щодо аналізу ринків та маркетингового середовища, конкурентних позицій підприємства на ринку, дослідження конкурентоспроможності фірми та поведінки споживачів, оцінювання результатів діяльності фірми на ринку.

Мета дисципліни: формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок у галузі маркетингової діяльності на світових  товарних та регіональних  ринках, необхідних для досягнення комерційних цілей у міжнародному бізнесі; допомогти студентам здобути знання щодо сучасної концепції міжнародного маркетингу та умов, механізмів та інструментів її використання в діяльності міжнародних фірм (підприємств)

Мета навчальної дисципліни «Інтернет-маркетинг» − надання студентам системних знань щодо питань присутності компанії в Інтернеті, її просування та залучення реальних клієнтів, а також отримання базових практичних навичок з розробки комплексних програм просування бізнесу в Інтернеті і розробки програми безпосередньо для підприємства.

Основними завданнями курсу є:

  • допомогти у формуванні самостійного мислення при виборі методів просування підприємства в Інтернет;
  • допомогти набути вмінь та навичок самостійної розробки та проектування діяльності у сфері Інтернет-маркетингу;
  • навчити використовувати глобальний інформаційний простір задля пошуку потрібної інформації, розміщення власної інформації в Інтернет та розв’язання маркетингових завдань за його допомогою.