В дисципліні «Облік у банках» висвітлено основи організації фінансового обліку в банках України. Розкрито оновлені вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативно-правових актів НБУ щодо обліку банківських операцій та розкриття про них інформації у фінансової звітності. Висвітлено теоретичні та практичні аспекти відобра­ження в обліковій системі вітчизняних банків касових, розрахункових, депози­тних, кредитних, інвестиційних, лізингових, валютних та інших операцій, а та­кож доходів і витрат, пов’язаних з їх проведенням. Розглянуто склад, зміст та структуру банківської фінансової звітності, дано її характеристику.

Мета науки – формування системи знань з теорії та практики ведення обліку і складання податкової звітності підприємствами - платниками податків, зборів з урахуванням сфери (галузі) їх економічної діяльності, форми власності, спеціальних вимог ПКУ тощо; вивчення студентами законодавчих основ та здобуття практичних навичок щодо методів раціональної організації підсистеми обліку для цілей оподаткування, складання і подання податкової (в т.ч. електронної) звітності суб’єктами господарської діяльності на підставі використання інформаційних систем і технологій, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; засвоєння особливостей, порядку обчислення, методик і алгоритмів розрахунків для цілей обліку і сплати податків та зборів в Україні, опанування методиками складання, заповнення і порядками подання податкової (в т.ч. електронної) звітності, набуття навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінки впливу механізмів оподаткування на її фінансово-економічні показники і майновий стан платника податків.

Завдання науки – навчити майбутніх бакалаврів організовувати на підприємстві облік для цілей оподаткування підприємницької діяльності, здійснювати документальне оформлення операцій з нарахування (розрахунку), обліку та сплати загальнодержавних і місцевих податків та зборів; використовувати облікову інформацію з фінансового в обліку з метою оподаткування і складати податкові декларації та розрахунки.

Першочергова увага звертається на вивчення положень Податкового кодексу України, інших законодавчо-нормативних документів, що прийняті на виконання вимог ПКУ і регулюють оподаткування підприємницької діяльності суб’єктів – юридичних осіб та їх працівників - фізичних осіб; засвоєння основних принципів організації ведення обліку в оподаткуванні, його техніки, процедур, правил та методики (технології), порядків складання та подання платниками податків форм податкової звітності (в т.ч. електронної) відповідно до чинного законодавства України.

Метою вивчення дисципліни є формування базових знань відносно предмета судово-бухгалтерської експертизи, його об’єктів та методики проведення. Судово-бухгалтерська експертиза, як навчальна дисципліна формує систему знань студентів щодо методології та організації судової експертизи, використання джерел інформації для встановлення фактичних обставин справи, що розслідується слідчими органами чи розглядається в суді.

Завдання:  опанування організаційно-правовими засадами судово-експертної діяльності;  опанування методики судово-бухгалтерського експертного дослід­ження, яка базується на традиційних методичних прийомах фінансового контролю; творче застосування спеціальних знань та прийомів суміжних наук під час експертного дослідження, які допомагають розкрити, квалі­фікувати та документально підтвердити порушення з ознаками зловживань; оволодіння «рефлексивним мисленням» під час розбору типових схем та сценаріїв злочинів у сфері економіки; оволодіння методикою складання науково обґрунтованих виснов­ків експерта-бухгалтера для правоохоронних органів при вирішен­ні управлінських і кримінальних справ.