Метою викладання навчальної дисципліни «Бюджетна система» є надання знань про сутність і роль бюджетної системи в економічному і соціальному розвитку країни, опанування студентами методологічних основ побудови та розвитку бюджетної системи і її складових за допомогою бюджетного процесу, що втілюється в суб’єктивних діях держави – законах і політиці, спрямованих на досягнення конкретних цілей бюджетного регулювання.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- узагальнення суті бюджетної системи та її складових;

- обґрунтування понять, які формують бюджетний механізм; 

- визначення суті і ролі бюджету держави;

- оцінка бюджетного дефіциту і джерел його фінансування;

- характеристика міжбюджетних відносин і системи бюджетного вирівнювання;

- визначення суті бюджетної класифікації і її складових.

Метою викладання навчальної дисципліни є те, що в сучасному ринковому господарстві кожної країни чільне місце займають зовнішньоекономічні відносини. Актуальність знань з дисципліни міжнародні фінанси пов’язана з глобалізацією фінансових відносин та її проблемами. Роль дисципліни у підготовці фахівців полягає у забезпеченні системних знань з теорії міжнародних фінансових відносин, технології валютних операцій на міжнародному фінансовому ринку, методики міжнародних фінансових розрахунків.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • розкрити теоретичні основи розвитку міжнародних фінансових відносин;

  • дати поняття про світову фінансову систему та її складові, світові гроші;

  • ознайомити з теорією валютних курсів, організацією міжнародних фінансових ринків, міжнародною фінансовою діяльністю комерційних банків, формами фінансування міжнародної торгівлі;

  • сформувати у студентів уявлення про призначення та діяльність фінансових організацій та підстави валютного регулювання і валютного контролю в Україні.

Метою курсу "Платіжні системи" є формування у студентів системи знань з теорії платіжних систем, платіжних інструментів, а також специфіки їх побудови. У курсі представлений навчальний матеріал, який забезпечує теоретичне вивчення концептуальних положень функціонування і чинних стандартів платіжних систем як провідних країн світу, так і платіжних систем України.

Системи електронних платежів забезпечують життєдіяльність банківської системи будь-якої країни, і є необхідною умовою для успішного розвитку ринкової економіки. Платіжні системи є основним каналом, яким можуть передаватися потрясіння на внутрішніх та міжнародних грошових та інших ринках, і якщо ризики належним чином не стримуються, – провокувати системні кризи, загрожуючи стабільності цих ринків. Тому ефективність, оперативність, економічність, надійність, безпека та зручність – це основні вимоги як до платіжної системи окремої країни, так і до світової фінансової системи загалом. Електронні платіжні системи, які використовують найсучасніші досягнення техніки і технологій, можуть задовольнити поставлені вимоги.

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси страхових організацій» є формування системи знань у майбутніх фахівців про особливості організації фінансів страхових організацій з врахуванням специфіки страхової діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси страхових організацій» є вивчення теоретичних основ сутності фінансів страхових компаній і особливостей їх організації; вивчення особливостей кругообігу грошових коштів страховиків, формування власного та залученого капіталу; озуміння специфіки грошових надходжень страховиків;  вивчення сутності та розкриття призначення страхових резервів, порядку їхнього формування; набуття знань щодо розміщення коштів страхових резервів, формування оптимальної структури дозволених активів; вивчення сутності та порядку формування  та розподілу фінансового результату страхових організацій; вивчення особливостей оподаткування страхових організацій; набуття навичок щодо оцінювання фінансового стану страховиків та їхньої платоспроможності.

Курс «Інформаційні системи і технології у фінансах» призначений для вивчення студентами  сутності, структури, принципів побудови інформаційних систем, їх ролі у системі соціально-економічних відносин, а також напрямів застосування інформаційних систем у різних сферах фінансово-господарської діяльності. Даний курс синтезує характерні риси загальноекономічного підходу і, таким чином, надає можливість студенту ознайомитися як з теоретичними основами функціонування інформаційних систем, так і з прикладними аспектами впровадження і використання інформаційних систем підприємствами, організаціями, фінансовими інститутами в рамках системи державних фінансів та системи фінансів підприємств.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів комплексного розуміння сутності, принципів функціонування та структури інформаційних систем, змісту та значення їх структурних елементів; розуміння напрямків застосування і функціонального призначення інформаційних систем страхових компаній, комерційних банків, пенсійних фондів; ролі, принципів та засад  функціонування системи електронних міжбанківських платежів, міжнародної телекомунікаційної системи SWIFT, інформаційної системи Державного казначейства України, інформаційних систем Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби України.