Метою викладання навчальної дисципліни є те, що в сучасному ринковому господарстві кожної країни чільне місце займають зовнішньоекономічні відносини. Актуальність знань з дисципліни міжнародні фінанси пов’язана з глобалізацією фінансових відносин та її проблемами. Роль дисципліни у підготовці фахівців полягає у забезпеченні системних знань з теорії міжнародних фінансових відносин, технології валютних операцій на міжнародному фінансовому ринку, методики міжнародних фінансових розрахунків.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • розкрити теоретичні основи розвитку міжнародних фінансових відносин;

  • дати поняття про світову фінансову систему та її складові, світові гроші;

  • ознайомити з теорією валютних курсів, організацією міжнародних фінансових ринків, міжнародною фінансовою діяльністю комерційних банків, формами фінансування міжнародної торгівлі;

  • сформувати у студентів уявлення про призначення та діяльність фінансових організацій та підстави валютного регулювання і валютного контролю в Україні.

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси страхових організацій» є формування системи знань у майбутніх фахівців про особливості організації фінансів страхових організацій з врахуванням специфіки страхової діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси страхових організацій» є вивчення теоретичних основ сутності фінансів страхових компаній і особливостей їх організації; вивчення особливостей кругообігу грошових коштів страховиків, формування власного та залученого капіталу; озуміння специфіки грошових надходжень страховиків;  вивчення сутності та розкриття призначення страхових резервів, порядку їхнього формування; набуття знань щодо розміщення коштів страхових резервів, формування оптимальної структури дозволених активів; вивчення сутності та порядку формування  та розподілу фінансового результату страхових організацій; вивчення особливостей оподаткування страхових організацій; набуття навичок щодо оцінювання фінансового стану страховиків та їхньої платоспроможності.

Фінансовий контролінг спрямований на інформаційну підтримку фінансових рішень (CFO), що передбачає використання методів і процедур із бюджетування, стратегічного планування, управлінського обліку, фінансової діагностики, інвестор-рілейшнз, управління ризиками та внутрішнього контролю, які в сукупності забезпечують координацію окремих підсистем управління й зорієнтовані на оптимізацію фінансових рішень і зростання вартості компанії. Метою вивчення дисципліни є отримання базових знань з організації фінансового контролінгу, методів і прийомів функціональної підтримки управління витратами, вартістю, рентабельністю та фінансовими потоками підприємств.