Метою навчальної дисципліни «Основи САПР» є набуття студентом умінь і навичок роботи в автоматизованих системах проектування, що відповідають рівню, практично достатньому для розробки основних видів інженерної графічної документації; ознайомлення з основними напрямками автоматизації проектно-конструкторських робіт.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи САПР» є ознайомлення студентів зі структурою, апаратним та програмним забезпеченням САПР; набуття ними навичок використання систем САПР для виконання проектно-конструкторських робіт.

Метою викладання навчальної дисципліни “Фізика” є: формування системи знань про фізичні закони, за якими відбуваються явища навколишнього світу; надання цілісного уявлення про фундаментальні фізичні теорії; ознайомлення студентів з методами наукових досліджень; формування наукового світогляду майбутнього спеціаліста; формування навичок проведення лабораторних вимірювань та обробки результатів; закладання бази для вивчення загальноінженерних та спеціальних  дисциплін.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Фізика” є володіння знаннями, практичними уміннями та навичками.

Метою викладання навчальної дисципліни «Хімія» є  формування знань, вмінь та навичок, необхідних для раціонального розвитку у студентів хімічного мислення, базової підготовки для подальшого засвоєння всіх хімічних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Хімія» є формування у студентів наукового світогляду, засвоєння ними провідних ідей, понять і законів хімії та властивостей неорганічних речовин, а також вміння вирішувати практичні питання цієї дисципліни з орієнтацією на профіль обраної спеціальності.